Dopravná nehoda

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.

Priestupky pri dopravnej nehode

Za porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorých dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej sa inému ublíži na zdraví alebo sa inému spôsobí škoda na majetku možno uložiť pokutu a zákaz činnosti - šoférovania. Niektoré priestupky - dopravné nehody, ktoré vykazujú nižšiu nebezpečnosť pre spoločnosť môžu byť riešené v blokovom konaní. V takom prípade je vec dopravnej nehody vybavená po úseku zistenia jej príčin a zavinenia, jej kvalifikácie a uloženia sankcie. Vec náhrady škody spôsobenej dopravnou nehodou nie je v prípade blokového konania v kompetencii Policajného zboru. Náhrada vzniknutej škody je vecou dohody účastníkov dopravnej nehody, prípadne zmluvnej poisťovne.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti ustanovená v § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa  priamo aktívne (napr. vodič) alebo pasívne (napr. chodec, svedok, spolujazdec) zúčastnila na dopravnej nehode.

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, má povinnosť bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode tak, aby to nebolo na ujmu zistenia, či vodič pred, alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

Účastník dopravnej nehody má vždy povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu policajtom.

Povinnosti účastníka dopravnej nehody

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou
zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru

Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia.