Škodová udalosť

Ku škodovej udalosti dochádza v každom prípade, ak nedošlo k dopravnej nehode. Teda ak nebol nikto zranený a zjavné poškodenie majetku nepresiahlo 3.990 €.

V prípade, že sa účastníci dohodli na riešení škodovej udalosti, nie je nevyhnutné volať políciu. Sami sa dohodnú na vyriešení a upozornia poisťovne, kde majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak však niektorý z účastníkov má pocit, že spôsobená škoda je vyššia ako 3.990 €, musí upovedomiť políciu.

Škodovou udalosťou sa rozumie udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

  1. nebola usmrtená ani zranená osoba,
  2. nebola znefunkčnená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie alebo
  3. neunikli nebezpečné veci.

Za škodovú udalosť sa nepovažuje (a je teda dopravnou nehodou, ktorú treba ohlásiť policajtovi), ak:

  1. nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
  2. je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky sa odmietol podrobiť vyšetrniu na zistenie ich požitia alebo
  3. sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. 

Najdôležitejším rozlišovacím znakom je výslovná dohoda na zavinení udalosti v cestnej premávke.

S účinnosťou od 1. júna 2010 vstúpil do platnosti zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Nová právna úprava ukladá účastníkom škodovej udalosti povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo zavedené pre účely náhrady škody, teda tlačivo Správa o nehode.

Účastník škodovej udalosti je povinný:

Zastaviť vozidlo a preukázať totožnosť ďalším účastníkom udalosti
Poskytnúť údaje o poistení
Vyplniť a podpísať tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody
Zdržať sa požívania alkoholu a iných omamných látok
Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť premávky
Zdržať sa požívania alkoholu a iných omamných látok

V prípade škodovej udalosti, pri ktorej si jej účastníci splnili všetky povinností účastníka škodovej udalosti, žiaden z vodičov zúčastnených vozidiel nie je zrejme pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a účastníci škodovej udalosti sa dohodli na jej zavinení, nie je potrebné vec ohlasovať policajtovi, nakoľko Policajný zbor nie je zákonom zmocnený na objasňovanie takejto udalosti. Účastníci škodovej udalosti si vzájomne preukážu svoju totožnosť a v prípade náhrady škody cestou poisťovne sa upovedomia o poisťovni, s ktorou majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, vyplnia a podpíšu tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Zároveň sa odporúča dohodnúť ďalšie okolnosti náhrady škody. Ak niektorý z účastníkov dopravnej nehody má za to, že boli naplnené znaky dopravnej nehody, je túto skutočnosť nevyhnutné ohlásiť policajtovi. V prípade príchodu policajta na miesto dopravnej nehody je policajt povinný vykonať jej objasnenie len ak rozhodne, že táto udalosť je dopravnou nehodou.

Správa o nehode

Nová právna úprava ukladá účastníkom škodovej udalosti povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo zavedené pre účely náhrady škody, teda tlačivo SPRÁVA O NEHODE.

Ako vyplniť Správu o nehode

1. Používajte len jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá. Nie je dôležité, kto tlačivo dodá a vyplní. Rovnako nie je dôležité, ktorá poisťovňa tlačivo vydala. Použite prepisovacie pero a píšte tak, aby boli čitateľné aj kópie.

2. Pri vyplňovaní Správy o nehode dávajte pozor na nasledujúce upozornenie: otázky v bode 8 sa vzťahujú na Vaše doklady o poistení (číslo dokladu o poistení zodpovednosti), otázky v bode 9 sa vzťahujú k Vášmu vodičskému preukazu, v bode 10 označte presne miesto stretu, v bode 12 označte krížikom ten variant (1-17), ktorý sa týka Vašej nehody a na konci uveďte počet Vami označených políčok, v bode 13 vyhotovte nákres nehody.

3. Nezabudnite uviesť prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy, hlavne pokiaľ sa Váš názor odlišuje od ostatných účastníkov nehody.

4. Vyplnenú Správu o nehode podpíšte a nechajte ju podpísať aj druhému vodičovi. Kópiu odovzdajte druhému účastníkovi a originál si ponechajte Vy za účelom odovzdania Vášmu poisťovateľovi.

Po vyplnení tlačiva

Ak je to možné vyhotovte foto miesta nehody a rozsahu poškodenia, pri oznámení nehody poisťovni nezabudnite uviesť, kde a kedy by mohlo byť vozidlo obhliadnuté odborníkom z poisťovne, tlačivo bezodkladne odovzdajte príslušnej poisťovni

Odporúčanie

Majte tlačivo vždy vo vozidle. Vytlačiť si ho môžete aj z tohto súboru SPRÁVA O NEHODE